Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej

Zostań Harcerzem


OSW "AMONIT"


Regulamin ośrodka

REGULAMIN WEWNĘTRZNY OŚRODKA SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWEGO „AMONIT” W SIAMOSZYCACH

 • 1. Na terenie OSW „Amonit” obowiązują również pozostałe regulaminy: przeciwpożarowy, zachowania bezpieczeństwa podczas trwania zajęć, instrukcja sanitarna, instrukcja finansowa ZHP, rozporządzenie MEN w sprawie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 • 2. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 • 3. Uczestnik zgrupowania zobowiązany jest dbać o porządek na terenie ośrodka. Wszelkie nieczystości, odpadki, papierki należy wrzucać do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemników lub koszy na śmieci.
 • 4. Szanujemy wszelkie sprzęty i wyposażenie ośrodka. Za celowe zniszczenie odpowiada osoba, która do niego doprowadziła.
 • 5. Na terenie ośrodka obowiązują zasady wzajemnej tolerancji.
 • 6. Kierownik ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zagubione na terenie przedmioty.
 • 7. Korzystanie ze strzelnicy, Ośrodka Sprawności Fizycznej ma miejsce jedynie w obecności pełnoletniego opiekuna.
 • 8. Zabronione jest samodzielne pobieranie sprzętu z magazynów.
 • 9. Rozpalanie ognisk odbywa się tylko w obecności pełnoletniego opiekuna. Organizacja ognisk poza miejscem do tego przeznaczonym jest surowo zabroniona.
 • 10. Wynoszenie sprzętu należącego do OSW „Amonit” poza teren ośrodka, bez zgody kierownika, traktowane będzie jako kradzież.
 • 11. Uczestnik zgrupowania lub gość zobowiązany jest do przestrzegania poleceń bezpośredniego zwierzchnika oraz kierownika ośrodka.
 • 12. Celowe niszczenie fauny i flory jest surowo zabronione.
 • Osoby nieprzestrzegające powyższego regulaminu zostaną natychmiastowo usunięte z terenu ośrodka, bez zwrotu kosztów.