Chorągiew Śląska Hufiec ZHP Ziemi Myszkowskiej

Zostań Harcerzem


Historia


Historia hufca ZHP Ziemi Myszkowskiej

1922

Młody nauczyciel szkoły powszechnej przy fabryce papieru firmy Steinhagen Kazimierz Skup zakłada, pierwszą na terenie osady Myszków, męską drużynę harcerską; pierwszym drużynowym zostaje ksiądz Jan Kałuża, a opiekunem dyrektor przyfabrycznej szkoły Franciszek Nadrowski.

1923

Po przejściu okresu próbnego, drużyna zostaje przyjęta do ZHP jako 33 Zagłębiowska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki w Myszkowie, w Hufcu Zawiercie, w Chorągwi Sosnowieckiej;
Nowa nauczycielka szkoły Aurelia Gorgonówna zakłada drużynę żeńską, która później otrzymuje nazwę 14 Żeńska Drużyna Harcerska im. ks. Ignacego Skorupki; nowo powstała drużyna spotyka się na zbiórkach raz w tygodniu w Domu Ludowym przy ul. Kościuszki

1926

Nowym drużynowym 33 ZDH zostaje Stanisław Trząski; stan drużyny to 46 osób w 6 zastępach: „Psów”, „Jeleni”, „Czajek”, „Wilków”, „Wyżłów”, i „Bobrów”;

1930

Nauczyciel przyfabrycznej szkoły Steinhagena Józef Tyl zakłada drużynę męską; 17 października 1930 r. rozkazem 11/30 drużyna zostaje powołana jako 57 Zagłębiowska Męska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego; zbiórki drużyny, jak i pozostałych, odbywają się w Domu Ludowym przy ul. Kościuszki;

1931

10 maja, w dzień odpustu, przed kościołem w Myszkowie odbywa się uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie 57 ZDH; 20 września powstaje trzecia drużyna męska – 72 Zagłębiowska Drużyna Harcerska im. Adama Mickiewicza; założycielem drużyny w dzielnicy Pohulanka jest Jan Motłoch; drużyną opiekuje się Kazimierz Kułakowski – dyrektor fabryki „Światowit”, który udostępnia na terenie fabryki lokal na izbę do odbywania zbiórek;

1932

57 ZDH liczy już 42 osoby w 6 zastępach: „Dzięciołów”, „Niedźwiedzi”, „Wilków”, „Jeleni”, „Bobrów” i „Lisów”;

1933

72 ZDH liczy już ponad 20 osób w czterech zastępach: „Żubrów”, „Orłów”, „Wilków” i „Bocianów”;
w Łękawie, dla najbardziej wytrwałych i aktywnych harcerzy zostaje zorganizowany kurs drużynowych;

1934

W dniu 31 maja 14 ŻDH otrzymuje sztandar, spalony później przez Niemców na dziedzińcu szkoły w dniu 10 września 1939r.

1935

W Zlocie 25-lecia ZHP w Spale bierze udział delegacja instruktorów ziemi myszkowskiej oraz 14 ZDH z drużynową Aurelią Karasiuk;

1936-1939

Myszkowskie drużyny harcerskie stoją na wysokim poziomie, wymieniają się doświadczeniami, biorą udział w organizowaniu imprez artystycznych, ognisk oraz wystawiając rokrocznie jasełka; prowadzą działalność na terenie szkół, współpracują z chórem szkolnym i kołem PCK;

1939

W Myszkowie powstaje Pogotowie Wojenne Harcerzy; w ramach utworzonej w grudniu 1939r. Zagłębiowskiej Chorągwi Harcerzy w latach 1940 – 1941 działa dziewięć hufców – jeden na terenie Myszkowa; w 1942r. Komenda Zagłębiowska wchodzi w kontakt z Armią Krajową i na początku 1943r. harcerze, liczący powyżej 16 lat, składają przysięgę wojskową – od tej pory funkcjonują już jako Szare Szeregi; z relacji wspomnieniowych wynika, że w Myszkowie działało w tym czasie 10 harcerzy;

1945

W maju rozpoczyna pracę 57 Męska Drużyna Harcerska im. Stefana Batorego prowadzona przez Romana Sobolewskiego i 14 Żeńska Drużyna Harcerska im. ks. Ignacego Skorupki prowadzona przez wieloletnią drużynową sprzed wojny Aurelię Chojnacką z d. Gorgon; drużyny biorą udział w przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego;

W dniach 6 – 27 sierpnia odbywa się w Panewnikach kurs drużynowych, w którym bierze udział Emilia Czapla z 14 ZDH;

Przy Szkole Podstawowej nr 3, mieszczącej się w pałacu Zakładów Przemysłu Wełnianego przy ul. Kościuszki, powstaje żeńska drużyna harcerska im. Emilii Plater, której drużynową zostaje Wanda Stelmach; drużyna liczy około 30 dziewcząt; 25 września odbywa się pierwszy po wojnie Zlot Harcerzy Okręgu Sosnowiecko-Dąbrowskiego w Katowicach, w którym bierze udział 14 ZDH;
Odradza się 33 Zagłębiowska Drużyna Harcerska im. Tadeusza Kościuszki; harcerki z drużyn żeńskich biorą udział w kursie zastępowych zorganizowanym w Zakopanem i prowadzonym przez Aurelię Chojnacką;

powołana zostaje Komenda Hufca Myszków, a pełniącym obowiązki hufcowego zostaje hm. Tadeusz Rosikoń; harcerze otrzymują pomieszczenie w pałacu ZPW przy ul. Kościuszki; hufiec utrzymuje się głównie ze składek członkowskich i pomocy zakładów pracy;

1946-1948

Drużyny organizują obozy letnie, pracują przy usuwaniu zniszczeń wojennych, porządkują tereny wokół szkół;

1948

Po wprowadzeniu przez konferencję instruktorów programu Harcerskiej Służby Polsce tradycyjna działalność harcerska zanika;

1949

W związku z zaistniałą w ZHP sytuacją z początkiem roku Komenda hufca zaprzestaje działalności;

1950

1 stycznia wprowadzono zakaz używania emblematów harcerskich, ZHP podporządkowano Związkowi Młodzieży Polskiej; dotychczasowa samodzielna organizacja została przekształcona w Organizację Harcerską ZMP; wiek członków OH ZMP ograniczono do 14 lat rozwiązując starsze grupy harcerskie; w szkołach drużyny prowadzą wyznaczeni etatowi nauczyciele-przewodnicy, kierownikiem Wydziału Szkolno-Harcerskiego została Zofia Kotarba;

1956

Na fali krytyki programu OH ZMP w sierpniu III Plenum Zarządu Głównego ZMP zatwierdza zmiany w programie i zmieniło nazwę organizacji na Organizacja Harcerska Polski Ludowej; zatwierdzono system zdobywania sprawności, podniesiono granice wieku harcerzy do 16 lat, prace drużyn oparto na tradycyjnych wzorcach; W dniach 8 – 10 grudnia odbywa się Zjazd Działaczy Harcerskich w Łodzi, który przywraca tradycje i nazwę – Związek Harcerstwa Polskiego; na naradzie z działaczami ZHP powiatu myszkowskiego powołano do życia Komendę Hufca Myszków z hufcowym phm. Zbigniewem Zawadzkim; nowo powstała Komenda Hufca otrzymuje siedzibę w budynku bazy PKS przy ul. Kościuszki;

1957

w związku z przyłączeniem do powiatu 22 gromad wiejskich i powstaniu szkół powszechnych rozpoczyna się rozkwit harcerstwa na ziemi myszkowskiej; Inspektorat Oświaty, przy pomocy instruktorów ZHP, postanowił wspierać harcerstwo na wsi;

1958

Komendantem hufca zostaje hm. Mieczysław Brych, a lokal Komendy hufca przeniesiono do budynku Urzędu Powiatowego, gdzie wydzielono na działalność harcerska dwa pomieszczenia;

1959

W ramach szkolenia w Kamienicy koło Bielska Białej zorganizowano kurs drużynowych

1959-1960

Harcerki i harcerze Hufca Myszków rozpoczęli działalność turystyczną po szlakach Jury Krakowsko – Częstochowskiej; każda z drużyn nastawiała się na profil specjalności odpowiadający potrzebom środowiska – pożarnicze, młodzieżowej służby ruchu, artystyczne, „Czerwonych Beretów”, sanitarne, turystyczne; organizowano obozy letnie i zimowiska oraz Nieobozową Akcję Letnią dla dzieci pozostających w domu; opiekowano się miejscami pamięci narodowej, brano czynny udział w obchodach świąt państwowych;

1960

Powstaje Harcerski Teatr Lalek „Plastuś”, który w lutym wziął udział w I Przeglądzie Harcerskich Zespołów Artystycznych w Katowicach;

1962

HTL „Plastuś” występuje w Puławach na przeglądzie zespołów artystycznych;

1962-1967

Drużyny zmieniają nieco profil swej działalności, kierując swą uwagę na turystykę, organizując wycieczki i biwaki oraz wspólne imprezy z Polskim Towarzystwem Turystyczno – Krajoznawczym; Komenda Hufca przyjęła do realizacji program Harcerskiej Służby Ziemi Śląskiej, co zaowocowało udziałem drużyn w budowie boisk szkolnych, organizacją turniejów sportowych; harcerze opiekowali się zieleńcami, pomagali zwierzętom w zimie, urządzali izby harcerskie, naprawiali sprzęt szkolny i pomoce naukowe; drużyny podjęły zadania zmierzające do podnoszenia wiedzy technicznej;

1965

III Walny Zjazd ZHP określa nowe kierunki działań harcerstwa, szczególnie podkreślając wychowanie w duchu socjalizmu – powoli odchodzi się od tradycyjnych technik harcerskich, na szczęście nie rezygnując z turystyki i sportu; Komitet Powiatowy PZPR w Myszkowie zobowiązuje dyrektorów i kierowników szkół do udzielania harcerstwu wszechstronnej pomocy;

1967

Komendantem hufca zostaje wybrany hm. Henryk Kochel;
W ramach realizacji zadań III Alertu Naczelnika ZHP pod hasłem „Harcerska Próba Sprawności” zdobywano masowo Odznakę Sprawności Obronnej;
Rozpoczęto zbiórkę funduszy na budowę Szpitala Pomnika – Centrum Zdrowia Dziecka

1968

Drużyny hufca wykazały dużą aktywność podczas obchodów 25-lecia Ludowego Wojska Polskiego – zorganizowano wiele zbiórek i akademii tematycznych, zaciągano warty honorowe i składano wieńce; za opiekę nad miejscami pamięci Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa przyznała Hufcowi i 50 harcerzom, Odznakę Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej;

W Wyniku dynamicznego rozwoju stan liczebny hufca wynosi 3785 osób w tym 995 zuchów, 2254 harcerzy, 430 członków drużyn specjalnościowych i 106 przybocznych; należeli oni do 105 drużyn – 35 zuchowych, 57 harcerskich 14 specjalnościowych; Stan kadry wynosi 115 osób : 2 harcmistrzów, 7 podharcmistrzów, 45 przewodników oraz 61 instruktorów bez stopnia;

Dzięki staraniom komendy i przyjaciół harcerstwa Komenda Chorągwi Katowickiej nadaje hufcowi sztandar;

1969

Komendantem hufca zostaje wybrany hm. Tadeusz Tarłowski; Na obozie w Zaborzu, pod kierownictwem phm. Adama Grajdka powstaje harcerski zespół wokalny „Trzynastka” składający się z harcerek ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Ekonomicznego w Myszkowie;

1970

Komenda Hufca ogłasza rok „Drużyny Sztandarowej”;

1971-1972

Stan liczebny hufca wynosi 3154 osoby w tym 764 zuchów, 1901 harcerzy, 377 członków drużyn specjalnościowych i 112 przybocznych; należą oni do 104 drużyn – 31 zuchowych, 59 harcerskich 14 specjalnościowych; Stan kadry wynosi 110 osób : 4 harcmistrzów, 16 podharcmistrzów, 57 przewodników, 18 organizatorów oraz 15 instruktorów bez stopnia;

1973-1975

Rozpoczęto realizacje programu V Zjazdu ZHP; przewidywał on między innymi: prowadzenie szkoleń kadry instruktorskiej, współpracę z władzami oświatowymi, systematyczne podnoszenie stanu ilościowego hufca; Szybki wzrost ilościowy drużyn uzyskano poprzez tworzenie klaso-drużyn, głównie w szkołach średnich, gdzie rozpoczęto realizację programu Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej, który nie zawierał tradycyjnej metodyki harcerskiej; zaniechano szkolenia w zakresie technik harcerskich tworząc w zamian kluby zainteresowań; elementy metodyki harcerskiej zachowano jedynie w drużynach młodszoharcerskich i zuchowych;

1975

W związku ze zmianami administracyjnymi kraju zostaje utworzona Chorągiew Częstochowska ZHP, w skład której wchodzi również Hufiec Myszków;

1978

Z inicjatywy Przewodniczącego Miejskiej Rady Przyjaciół Harcerstwa w Myszkowie Henryka Jąderko, siłami zakładów pracy, powstaje Ośrodek Harcerski w Siamoszycach; w uroczystości jego otwarcia 18 czerwca uczestniczy Naczelnik ZHP Jerzy Wojciechowski oraz władze województwa częstochowskiego;

1980

Hufiec Myszków otrzymuje imię Wojsk Obrony Powietrznej Kraju; od tej pory rozpoczyna się współpraca z JW 1357 – 14 dywizjonem ogniowym OPK w Woźnikach Śląskich;

1981

Na fali przemian społecznych w kraju, powstaje, założona przez uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie, 7 Drużyna Harcerzy Starszych im. KeDywu; „Siódemka” stanowić będzie zalążek wielu nowych drużyn czerpiących z tradycji Szarych Szeregów;na skutek urealnienia liczby członków i drużyn następuje kilkakrotny spadek ilościowy hufca;

1982

Do Hufca Myszków zostają dołączone Hufce Poraj i Koziegłowy; „Siódemka” bierze udział, jako drużyna sztabowa, w Chorągwianej Akcji Szkoleniowej w Patrzykowie;

1983

Powstaje Krąg Instruktorów Harcerskich „Brzoza”, który przez całe lata osiemdziesiąte będzie kuźnią kadry instruktorskiej hufca; KIH „Brzoza” przez 6 lat wygrywa współzawodnictwo kręgów instruktorskich Chorągwi Częstochowskiej;

1984

Powstaje I Szczep Środowiskowy im. Floriana Marciniaka, złożony z drużyn harcerskich i zuchowych skupionych wokół legendarnej „Siódemki”; w szczepie jest prowadzona praca wychowawcza oparta na tradycyjnej metodzie harcerskiej; szczególny nacisk kadra instruktorska kładzie na wychowanie patriotyczne i poznawanie historii oraz zajęcia specjalnościowe; co roku drużyny uczestniczą w ogólnopolskich rajdach: „Rota” – w rocznicę 11 Listopada, „Arsenał” w Warszawie, Rajd im. Kozielewskiego, Rajd „Amonit”, zajmując czołowe miejsca; szczep organizuje co roku obozy wyjazdowe w Beskidach i na Mazurach, w których uczestniczy ponad 80 osób; w szczytowym okresie szczep liczy ponad 150 osób zrzeszonych w 7 drużynach we wszystkich pionach wiekowych;Komendantką Hufca zostaje wybrana phm. Małgorzata Kitala;

1983-1984

„Siódemka” dwukrotnie bierze udział w Harcerskiej Operacji Bieszczady ”40

1985-1989

W latach osiemdziesiątych w hufcu powstaje wiele drużyn środowiskowych nie związanych ze strukturą oświatową, kilka z nich istnieje do dnia dzisiejszego; co roku organizowane są obozy w Ośrodku Harcerskim w Siamoszycach oraz obozy wyjazdowe, prowadzona jest także wymiana zagraniczna; w drugiej połowie lat osiemdziesiątych hufiec rozwija działalność specjalnościową – powstają między innymi: Harcerski Jacht Klub „Orion”, zespół wokalny „Pod Nazwą”, Harcerski Klub Łączności SP9 ZIN; do tradycji wchodzą imprezy: Zlot Hufca, Giełda Młodych Talentów, spotkanie wigilijne;

1988

Prawie 100 – osobowa reprezentacja hufca bierze udział w Zlocie Związku Harcerstwa Polskiego na Polach Grunwaldu w dniach 9 – 20 lipca;

1989

Kilku instruktorów hufca bierze udział w przełomowym IX/XXVI Zjeździe ZHP w Warszawie; zjazd, który odbywa w czasie obrad Okrągłego Stołu, przynosi radykalne zmiany w ZHP, powrót do tradycyjnych ideałów i metody harcerskiej;

1990

Na skutek braku zainteresowania władz oświatowych współpracą z harcerstwem następuje stały spadek ilościowy hufca; dzięki rozważnym decyzjom Komendy Hufca udaje się oprzeć rozłamowym działaniom tzw. „Komitetu Odrodzenia ZHP” i innym próbom politycznych nacisków na ZHP i spójność hufca zostaje zachowana;

1991

Hufiec Myszków jest współorganizatorem Światowego Dnia Młodzieży z Papieżem Janem Pawłem II w Częstochowie; na polach namiotowych zorganizowanych przez ZHP nocuje kilkadziesiąt tysięcy młodych pielgrzymów z całego świata; zostaje wchłonięty Hufiec Żarki w związku z czym Hufiec Myszków obejmuje swym zasięgiem następujące gminy: Żarki, Niegowa, Koziegłowy, Poraj, Kroczyce, Włodowice i miasto Myszków;

1992

1 kwietnia rozwiązana zostaje Częstochowska Chorągiew ZHP; Hufiec Myszków wchodzi w skład Katowickiej Chorągwi ZHP;

1995

Komendantką Hufca zostaje wybrana phm. Bożena Włodarska;

1995-1998

Jest to okres „tłustych lat” dla Ośrodka Harcerskiego w Siamoszycach; dzięki dotacjom przyznanym przez ówczesnego Burmistrza Miasta Myszkowa Zygmunta Ratmana dokonano poważnych prac modernizacyjnych w ośrodku znacznie podnosząc jego standard; w latach dziewięćdziesiątych hufiec organizuje co roku w Siamoszycach, wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, obozy profilaktyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym;

1997-1998

Z inicjatywy hufca powstaje, budowana wspólnie z Gminą Kroczyce i Hutą Zawiercie, nowoczesna oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w Siamoszycach i Przyłubsku; hufiec otrzymał na tę inwestycję pokaźną dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Częstochowie;

1997

Komendantem Hufca zostaje wybrany phm. Marek Lipski;

1999

W związku z nowym podziałem administracyjnym hufiec otrzymuje nazwę Ziemi Myszkowskiej i obejmuje teren nowo powstałego powiatu myszkowskiego; gruntownie przebudowana zostaje kuchnia w OH Siamoszyce;

2000

33 Drużyna Harcerska „Światowida” bierze udział w Światowym Zlocie Harcerstwa „Gniezno '2000”;

2001

Komendantem Hufca zostaje wybrany hm. Andrzej Jąderko;

2002-2007

Co roku Harcerska Akcja Letnia obejmuje coraz większą liczbę uczestników. Organizowane są obozy nad morzem (na Helu, w Hucie Szklanej k/Lubiatowa, w Jarosławcu) i na Mazurach (w Garbasiu); coraz większym zainteresowaniem harcerzy z całego kraju cieszy się Ośrodek Harcerski w Siamoszycach

Zorganizowane jest pierwsze od kilkunastu lat profesjonalne zimowisko w miejscowości Ząb k/Zakopanego; odtąd zimowiska narciarskie w Tatrach, organizowane wspólnie z MOPS w Myszkowie, staną się tradycją;

Harcerze i instruktorzy hufca uczestniczą co roku w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz w przekazaniu Betlejemskiego Światełka Pokoju na Łysej Polanie i w Myszkowie; corocznie odbywa sie zlot hufca i zawody sportowe; Hufiec jest organizatorem Kursów Drużynowych, Kursów Pierwszej Pomocy HSR oraz kursów kierowników i wychowawców placówek wypoczynku; hufiec realizuje zadania publiczne Samorządu Województwa Śląskiego, Burmistrza Myszkowa oraz MEN – na wypoczynek edukacyjny dzieci Polaków z Ukrainy

2003

We wrześniu odbywa się uroczystość 25 – lecia Ośrodka Harcerskiego w Siamoszycach; I Szczep Środowiskowy organizuje po raz pierwszy Ogólnopolski Rajd im. Szarych Szeregów – rajd stanie się w następnych latach imprezą turystyczną znaną w całej Polsce; W Żarkach powstają drużyny zuchowe; Komendantem Hufca ponownie zostaje wybrany hm. Andrzej Jąderko; hufiec zajmuje 21 miejsce we współzawodnictwie hufców Chorągwi Śląskiej;

2004

hufiec jest organizatorem Chorągwianego Festiwalu Piosenki Harcerskiej „Szanty’2004”; zajmujemy 12 miejsce we współzawodnictwie hufców Choragwi Śląskiej; odbywa się pierwszy od lat kurs drużynowych;

2005

W październiku odbywa się uroczystość 60 – lecia Hufca ZHP w Myszkowie, na uroczystości wręczone zostają odznaki RPH; zajmujemy 5 miejsce we współzawodnictwie hufców Chorągwi Śląskiej;

2006

Powstaje Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej, Zespół Promocji i Informacji Hufca oraz Zespół Historyczny; w Miejskim Domu Kultury odbywa się uroczystość 25 lecia 7 DHS im. KeDywu, uczestniczą w niej „starzy weterani” i Burmistrz Myszkowa Janusz Romaniuk; po raz pierwszy w OH Siamoszyce odbywają się obozy szkoleniowe „Poligon” dla młodzieży z klas mundurowych szkół ponadgimnzjalnych; zajmujemy 3 miejsce we współzawodnictwie hufców Chorągwi Śląskiej;

2007

Za kwotę ponad 60.000zł rozbudowany zostaje budynek natrysków i WC w OH Siamoszyce; Po raz pierwszy od 20 lat zakupione zostają nowe namioty; po raz trzeci przyjmujemy dzieci Polaków z Ukrainy; wiosną i jesienią kilkuset uczniów klas mundurowych z całego Śląska uczestniczy w obozach „Poligon '2007”; zajmujemy 4 miejsce we współzawodnictwie hufców Chorągwi Śląskiej i 1 miejsce wsród hufców małych w organizacji HAL; po raz piąty organizowany jest Ogólnopolski Rajd im. Szarych Szeregów; Komendantem Hufca ponownie zostaje wybrany hm. Andrzej Jąderko;

2008

Kolejny raz odbywa się zimowisko narciarskie w Tatrach; ZKK hufca przeprowadza kurs drużynowych; 22 lutego w Dzień Myśli Braterskiej phm. Katarzyna Świderska i hm. Andrzej Jąderko uczestniczą w uroczystości objęcia protektoratu nad organizacjami harcerskimi przez Prazydenta RP w Pałacu Prezydenckim; nasza reprezentacja wygrywa V Chorągwiany Turniej Siatkówki; w maju i wrześniu organizujemy po raz trzeci obozy szkoleniowe dla uczniów klas mundurowych, ogółem w Poligonie 2008 uczestniczy prawie 700 uczniów; pierwszy raz organizujemy akcje zleconą przez Kuratorium Oświaty w Katowicach; za kwotę ok. 100.000 zł zbudowane zostają domy drewniane DROZD; po raz czwarty przyjmujemy dzieci polskie z Ukrainy; na terenie OH Siamoszyce powstaje strzelnica do broni pneumatycznej; kolejny raz otrzymujemy dotację z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach na organizację wypoczynku dla dzieci; 4 września nasza 40 – osobowa delegacja bierze udział w Zlocie Chorągwi Ślskiej „Pomnik 25 lat później”; we wrześniu odbywa się VI Ogólnopolski Rajd im. Szarych Szeregów, w którym uczestniczy ponad 150 harcerzy z całej Polski; zajmujemy 2 miejsce we współzawodnictwie hufców Chorągwi Śląskiei ponownie 1 miejsce wśród hufców małych w organizacji HAL; w listopadzie odbywa się kolejny Zlot Hufca; 14 grudnia 50 naszych harcerzy bierze udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju w Kieżmarku w Słowacji, czynnie uczestnicząc w liturgii; 16 i 21 grudnia organizujemy przekazanie BŚP władzom województwa, powiatu i miasta; 21 grudnia odbywa sie Wigilia z władzami;

2009

Znów jesteśmy gośćmi górali w Małym Cichym. Ponad 40 uczestników zimowiska ćwiczy swoje umiejętności narciarskie. W dniach 20 – 22 marca uczestniczymy w V Giełdzie Ośrodków i Baz Harcerskich w Załęczu Wielkim; kolejny raz, tym razem z własną kadrą szkoleniową, organizujemy w czerwcu i wrześniu obozy Poligon, w których uczestniczy w sumie ponad 400 uczniów; drugi raz organizujemy akcję zleconą przez Kuratorium Oświaty, przyjmujemy również dzieci powodzian z Dębicy; na terenie OH Siamoszyce powstaje park linowy, piąty dom DROZD, rozbudowany zostaje OSF; z dotacji ROPS w Katowicach organizujemy znów wypoczynek dla dzieci z biednych rodzin oraz kupujemy 20 rowerów; po raz piąty przyjmujemy grupę dzieci polskich z Ukrainy; po raz kolejny zajmujemy I miejsce w organizacji HAL; we wrześniu organizujemy VII Ogólnopolski Rajd im. Szarych Szeregów, w którym uczestniczy ok. 170 harcerzy z całej Polski; ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zawierciu budujemy ścieżkę przyrodniczą na terenie Siamoszyc i Przyłubska oraz automatyczną stację meteo; w listopadzie odbywają się turniej siatkówki o puchar Starosty Powiatowego w Myszkowie oraz zawody strzeleckie o puchar Komendanta Hufca; w OH Siamoszyce zbudowana zostaje instalacja CO w budynku kuchni; 13 grudnia 40 naszych harcerzy bierze udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju na Polanie Głodówka; 16 i 20 grudnia organizujemy przekazanie BŚP władzom województwa, powiatu i miasta oraz małym pacjentom szpitala powiatowego; 20 grudnia odbywa się Wigilia;

2010

Po raz pierwszy od 32 lat istnienia Ośrodka Harcerskiego w Siamoszycach przyszło się nam zmagać z przyrodą. Na skutek opadów marznącego deszczu w styczniu kilkanaście drzew przewróciło się lub zagrażało budynkom. Przeprowadzona własnymi siłami akcja ratunkowa zapobiegła większym zniszczeniom; w lutym organizujemy kolejne zimowisko narciarskie w Małym Cichym; nasza reprezentacja po raz drugi zdobywa I miejsce w Chorągwianym Turnieju Siatkówki; w maju i czerwcu odbywają sie kolejne Poligony, tym razem gościmy uczniów z Tychów i Częstochowy (ZDZ) oraz, po raz pierwszy, z XV LO w Katowicach (prekursora klas mundurowych w województwie śląskim); w maju odbywa się w Siamoszycach kolejny kurs wychowawców i kierowników wypoczynku; powstają kolejne 3 domki w OSW „AMONIT” – taka jest nowa nazwa Ośrodka Harcerskiego; zostają zakupione zestawy do paitballa, następne rowery oraz sprzęt nagłaśniający i drugi projektor multimedialny; po raz pierwszy otrzymujemy dotację z MON na organizację obozów POLIGON; w maju współorganizujemy Ogólnopolski Zlot Przodowników Kolarstwa w Myszkowie; harcerze z naszego hufca pomagają w zbiórce materiałów dla powodzian; 40 dzieci z Ukrainy przebywa po raz 6 na koloniach organizowanych przez nas, tym razem z dotacji Senatu RP; po raz 5 otrzymujemy dotację z ROPS w Katowicach na organizację obozów profilaktycznych (jest to największa kwota ze wszystkich przyznanych w tym roku przez ROPS); 40 dzieci z MOPS w Myszkowie przebywa na kolonii w Międzywodziu; reprezentacja hufca bierze udział w Jubileuszowym Zlocie 100-Lecia Harcerstwa Kraków 2010; we wrześniu organizujemy kolejne Poligony w Siamoszycach, które po raz pierwszy dofinansowuje MON; VIII Ogólnopolski Rajd im. Szarych Szeregów odbywa się po raz pierwszy w Kroczycach i Siamoszycach; jesteśmy współorganizatorami III Rajdu Komend Hufców w Kroczycach; zdobywamy po raz drugi II miejsce we współzawodnictwie hufców Chorągwi Śląskiej; nasza reprezentacja deklasuje rywali na Festiwalu „Cmok Song” w Rudzie Śląskiej; po raz kolejny przejmujemy Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich, tym razem w Novym Smokovcu; 19 grudnia organizujemy przekazanie BŚP władzom województwa, powiatu i miasta oraz mieszkańcom;

2011

W lutym odbywa się Zlot Hufca oraz seminarium instruktorskie z okazji Dnia Myśli Braterskiej 2011; 27 marca odbywa się Nadzwyczajny Zjazd Hufca, na którym Komendantką Hufca wybrana zostaje hm. Alicja Łyszczarz; dotychczasowy Komendant hm. Andrzej Jąderko zostaje wybrany Skarbnikiem Hufca; 2 kwietnia uczestniczymy w uroczystości obchodów 100-lecia Harcerstwa w Zagłębiu, która odbywa się w Dąbrowie Górniczej; w OSW AMONIT całkowicie przebudowana zostaje umywalnia – teraz jest nawet ciepła woda z kotłowni; nasi harcerze wygrywają kolejny raz chorągwiane zawody siatkarskie, tym razem również dziewczęta; w maju odbywa się w Siamoszycach kolejny kurs wychowawców i kierowników wypoczynku i wycieczek szkolnych; pomagamy zorganizować Giełdę Kwiatów w WPKiW w Chorzowie; w maju i czerwcu odbywają się kolejne POLIGONY; w czerwcu 153 osoby uczestniczą w III Zlocie Trabantów SILESIA FEST w Siamoszycach; ponad 700 osób uczestniczy w HAL’2011 w Siamoszycach; I Szczep Środowiskowy organizuje obóz w Okartowie, a dzieci z MOPS w Myszkowie uczestniczą w kolonii w Międzywodziu; po raz 6 otrzymujemy dodatcję z ROPS w Katowicach; IX Ogólnopolski Rajd im. Szarych Szeregów odbywa się tym razem w Żarkach; uczestniczy w nim ponad 150 osób z całego kraju; we wrześniu i październiku ponad 100 uczniów odbywa znów szkolenie POLIGON’2011, dofinansowane po raz drugi przez MON; zdobywamy V miejsce we współzawodnictwie hufców Chorągwi Śląskiej;nasza reprezentacja zajmuje II miejsce na Festiwalu „Cmok Song” w Rudzie Śląskiej; odbywa się Zjazd Hufca, na którym Komendantem Hufca zostaje wybrany phm. Andrzej Stefanik; po raz kolejny przejmujemy Betlejemskie Światło Pokoju od skautów słowackich, tym razem w w kościele na Krzeptówkach w Zakopanem; 18 grudnia organizujemy przekazanie BŚP władzom województwa, powiatu i miasta oraz mieszkańcom;

2012

Jak w każdym roku harcerze naszego hufca brali udział w WOŚP. W tym roku zorganizowaliśmy dwa zimowiska wyjazdowe: w Łutowcu i w Małym Cichym. Łącznie w HAZ 2012 wzięło udział 67 uczestników. Opracowano na podstawie: D. Cupiał, J. Wojtycza: „Zarys działalności harcerskiej na ziemi myszkowskiej w latach 1922 – 1975”, Kraków 1999, Praca Zbiorowa: „Po obu stronach Warty – Zarys dziejów Myszkowa”, Myszków 2010 oraz pamięci komendanta.